Strona główna -> Vademecum -> Formy ochrony zabytków

Formy ochrony zabytków reguluje art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), w którym przewiduje się cztery formy ochrony zabytków, tj.: 
1. wpis do rejestru zabytków, 
2. uznanie za pomnik historii. 
3. utworzenie parku kulturowego 
4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, linii kolejowej, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i w zakresie lotniska użytku publicznego. 

 

Należy jednakże uwzględnić również fakt, iż w/w ustawa wprowadza także pojecie ewidencji zabytków i mimo, iż nie wymienia jej jako formy ochrony, to w działaniach dotyczących obiektów zabytkowych należy brać pod uwagę fakt, iż obiekty o wartościach zabytkowych nie objęte ustawowymi formami ochrony mogą być włączone w zasób zewidencjonowanych zabytków z terenu danej gminy (ewidencja gminna-samorządowa) lub/i województwa (ewidencja wojewódzka-konserwatorska).

 

Rejestr zabytków prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków, rejestr dostępny jest na stronie WKZ www.wuoz.olsztyn.pl

 

Dodatkowe informacje:

Rejestr zabytków:
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/

Pomniki Historii:
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/

Parki kulturowe:
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Parki_kulturowe/

Ewidencja zabytków:
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Ewidencja_zabytkow/

Światowe dziedzictwo UNESCO:
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Miejsca_na_liscie/