Strona główna -> Vademecum -> Krok po kroku -> Prace konserwatorskie

Jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem obiektu zabytkowego i zamierzasz wykonać prace remontowe, budowlane lub konserwatorskie, możesz skorzystać z krótkiej instrukcji – krok po kroku.

Krok pierwszy: przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót sprawdź czy obiekt, którego one dotyczą jest objęty ochroną konserwatorską; zgodnie z ustawą o ochronie zabytków obowiązują cztery formy ochrony zabytków: rejestr zabytków, park kulturowy, pomnik historii, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zob. Formy Ochrony), które warunkują dalsze postępowanie i procedurę. Dwie formy ochrony – park kulturowy i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – należą do kompetencji właściwych dla danego obszaru samorządów i tam należy szukać dalszych informacji. Rejestr zabytków prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków, rejestr jest dostępny m.in. na stronie: www.wuoz.olsztyn.pl
 
Krok drugi: masz prawo do otrzymania zaleceń konserwatorskich (art. 27 ustawy o ochronie zabytków). Są one wydawane na piśmie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, a określają sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku.

Krok trzeci: zgromadź całą niezbędną wiedzę o zabytku potrzebną do uzyskania pozwolenia, w tym wymaganą dokumentację konserwatorską i program konserwatorski – rodzaj dokumentacji i programu powinny określać zalecenia konserwatorskie. Pamiętaj, że badania konserwatorskie mogą prowadzić tylko i wyłącznie osoby posiadające do tego uprawnienia określone przez rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., nr 165, poz. 987).

Krok czwarty: prowadzenie prac przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania stosownego pozwolenia służb konserwatorskich (art. 36 ustawy o ochronie zabytków). Pozwolenia te wydawane są na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku.

Ponadto do wniosku załącza się: 

 1. projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek;
 2. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu;
 3. dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia albo pisemna informacja o przyczynach zwolnienia od obowiązku jej zapłaty (np., gdy  sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego);
 4. w przypadku obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru, należy  przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez osobę kierującą robotami budowlanymi lub osobę wykonującą nadzór inwestorski dodatkowych wymagań.

 

Pozwolenia wydaje Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub upoważnieni przez niego Kierownicy Delegatur, jak również w ramach przekazanych kompetencji Miejscy Konserwatorzy Zabytków.

Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego są to:

 1. WUOZ Olsztyn Delegatura w Elblągu, ul. Ducha 19, 82-300 Elbląg; www.elblag@wuoz,olsztyn.pl
  Delegatura w Elblągu obejmuje swoim zakresem działania powiaty: braniewski, elbląski, iławski, ostródzki, miasto na prawach powiatu Elbląg (tylko 100% własność Gminy - Miasto Elbląg)
 2. WUOZ Olsztyn Delegatura w Ełk, ul. A. Mickiewicza 11, 19-300 Ełk; www.elk@wuoz,olsztyn.pl
  Delegatura w Ełku obejmuje swoim zakresem działania powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski oraz obszar gminy Mikołajki z terenu powiatu mrągowskiego
 3. Miejski Konserwator Zabytków w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg;  bmkz@umelblag.pl
  Miejski Konsewartor Zabytków w Elblągu prowadzi sprawy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla obszaru gminy miasta Elbląg, z wyjątkiem dotyczących nieruchomości, budynków i obiektów stanowiących 100% własności gminy miasta Elbląg, które pozostają we właściwości Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Elblągu
 4. Miejski Konserwator Zabytków w Olsztynie, ul. Wyzwolenia 30 pok. 301-303, Olsztyn  mkz@olsztyn.eu
  Miejski Konserwator Zabytkow w Olsztynie prowadzi sprawy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla obszaru gminy Olsztyn, z wyjątkiem dotyczących nieruchomości, budynków i obiektów stanowiących 100% własności gminy Olsztyn, które pozostają we właściwości Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków

 

Krok piąty: pamiętaj, że uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku nie zwalnia z uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia w przypadkach określonych ustawą – Prawo budowlane.

Więcej...